ویرانما ۱ تا ۱۰

ویرانما ۱
#دورافتادگی_اجزای_فعل
#کلیشه داشتن
#فاصله_گذاری

ویرانما ۲
#کلیشه قابل
#می_باشد

ویرانما ۳
#و_یا
#کلیشه انجام‌دادن
#را برای مفعول نکره

ویرانما ۴
#وجه_وصفی

ویرانما ۵
#حشو
#پرگویی
#بدیهی_انگاری

سراسر کتابی ۲۴۸صفحه‌ای این‌طور است. کلافه‌کننده است!

ویرانما ۶
#بند_موصولی اضافی
#کلیشه نسبت به
#پیچیده_نویسی

ویرانما ۷
#حذف_فعل بدون قرینهٔ لفظی
#کژتابی: پایمال نمی‌کند (به‌قرینهٔ نمی‌رساند) یا می‌کند (با توجه به معنا)؟

نکته: منظور از «امام» معنای لغوی آن است: پیشوا.

ویرانما ۸
#کلیشه مورد
#قید سرگردان

#بند_موصولی اضافی

#جملات_تودرتو
#تکرار_که

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 71 = 75