مقاله‌ها

ابزارهای مهم در واژه‌گزینی

تب فارسی‌دوستی! «یادداشت‌»ها برآمده از دغدغه‌ها هستند. وقتی نویسنده‌ای با مسئله‌ای مواجه می‌شود، دست به قلم می‌برد تا آن را بررسی کند یا راهکاری بدهد. این نوشته هم با این‌چنین دغدغه‌ای شکل گرفته است...

دور خط تیره را خط بکش!

نشانه‌های سجاوندی به‌تدریج با خط فارسی سازگار شده‌اند و متناسب با آن تغییر یافته‌اند؛ مثلاً جهت کاما و نقطه‌کاما و نشانهٔ پرسش عوض شده است. این نشانه‌ها در کاربرد نیز آدابی متفاوت با زبان‌های اروپایی...