گزارش تصویری نشست ویرایش | نشست ۹۳ تا ۹۸

نشست ویرایش-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران

نشست ۹۳: ۱شهریور۱۳۹۶، بازار کتاب گلستان.

نشست ۹۴: ۱۵شهریور۱۳۹۶، بازار کتاب گلستان:

نشست تمرین ویرایش

نشست ۹۵: ۲۹شهریور۱۳۹۶، بازار کتاب گلستان:

نشست تمرین ویرایش

نشست ۹۶: ۱۲مهر۱۳۹۶، بازار کتاب گلستان: 

نشست ۹۷: ۱۳آذر۱۳۹۶، کافه‌کتاب آفتاب:

نشست ویرایش-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران نشست ویرایش-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران

نشست ۹۸: ۲۰آذر۱۳۹۶، کافه‌کتاب آفتاب:

نشست ویرایش-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران

نشست ویرایش-سیدحمید حیدری‌ثانی-ویراستاران

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 48 = 53