نشست ۱ تا ۴۲ ویرایش

نشست ویرایش

نشست‌های تخصصی ویرایش را در مشهد از ۷مهر۱۳۹۰ آغاز کرده‌ایم. از نشست اول تا چهل‌ودوم عمدتاً در مکان سابق کتاب‌پردازان واقع در بلوار سازمان آب، شهید صادقی ۱۹ برگزار شد. فهرست این نشست‌ها را ببینید:

نشست ۱: ۷مهر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۵ نفر، موضوع: آشنایی با ترای‌لایوت، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲: ۱۴مهر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۵ نفر، موضوع: سبک‌ها (Styles) در Word، اطلاعیه، گزارش

نشست ۳: در دفتر تهران، ۱۴ نفر

نشست ۴: ۲۱مهر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۱ نفر، موضوع: پانوشت‌زدن در Word، اطلاعیه، گزارش

نشست ۵: ۲۸مهر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۱ نفر، اطلاعیه

نشست ۶: ۵آبان۱۳۹۵، در کتاب‌پردازان، ۱۲ نفر

نشست ۷: ۱۲آبان۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۱ نفر، اطلاعیه

نشست ۸: ۱۹آبان۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۰ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۹: ۲۶آبان۱۳۹۰، در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد غرفهٔ سرای اهل قلم، موضوع: معرفی کتاب به‌زبان آدمیزاد، اطلاعیه، گزارش

نشست ۱۰: ۳آذر۱۳۹۰، در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد غرفهٔ سرای اهل قلم، موضوع: ویرایش رایانه‌ای، اطلاعیه، گزارش

نشست ۱۱: ۱۰آذر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۳ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۱۲: ۱۷آذر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۱۳: ۲۴آذر۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۲ نفر، اطلاعیه

نشست ۱۴: ۱۰دی۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۵ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۱ تا ص۲۲، اطلاعیه

نشست ۱۵: ۱۷دی۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۴ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۲۳ تا ص۵۶

نشست ۱۶: ۱بهمن۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۱ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۵۷ تا ص۹۲، اطلاعیه

نشست ۱۷: ۱۵بهمن۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۱۲ نفر

نشست ۱۸: ۳۰بهمن۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۸ نفر

نشست ۱۹: ۱۳اسفند۱۳۹۰، در کتاب‌پردازان، ۷ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۹۵ تا ص۱۲۲، اطلاعیه

نشست ۲۰: ۱۹فروردین۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۱۱ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۱۲۳ تا ص۱۹۱، اطلاعیه

نشست ۲۱: ۲اردیبهشت۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۸ نفر، موضوع: مرور کتاب راهنمای ویراستاری و درست‌نویسی نوشتهٔ دکتر حسن ذوالفقاری، از ص۱۹۲ تا پایان، اطلاعیه

نشست ۲۲: ۷مرداد۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲۳: ۱۴مرداد۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۸ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲۴: ۲۱مرداد۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۱۰ نفر، اطلاعیه

نشست ۲۵: ۴شهریور۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه

نشست ۲۶: ۱۱شهریور۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲۷: ۱۸شهریور۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۳ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲۸: ۲۵شهریور۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۵ نفر، اطلاعیه، گزارش

نشست ۲۹: ۱مهر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۷ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۰: ۸مهر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۱: ۱۵مهر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۵ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۲: ۲۲مهر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۳: ۲۹مهر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۴: ۶آبان۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۵ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۵: ۲۰آبان۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۵ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۶: ۲۷آبان۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۴ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۷: ۱۱آذر۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۱۰ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۸: ۱۶دی۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۷ نفر، اطلاعیه

نشست ۳۹: ۲۴دی۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۸ نفر، اطلاعیه

نشست ۴۰: ۳۰دی۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۹ نفر، اطلاعیه

نشست ۴۱: ۷بهمن۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۱۲ نفر، اطلاعیه

نشست ۴۲: ۱۴بهمن۱۳۹۱، در کتاب‌پردازان، ۱۰ نفر، اطلاعیه

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 18 = 19