ویرانما ۲۱ تا ۳۰

ویرایش دانش‌مهارت است. برای فراگیری ویرایش و خِبرگی در آن، علاوه بر دانش، به تمرین نیاز است. ویرانما لقمه‌های کوچک ویراستارانه‌ای است که به ما در این راه یاری می‌رساند. این مجموعه را پی بگیرید و به دوستان خود معرفی کنید.

#و_یا
#حذف_فعل بدون قرینهٔ لفظی
#عربی_زدگی: تصمیم اتخاذکردن!
#تعارف در متن علمی

#درازنویسی

#تکرار_که
#تتابع_افعال
#به_عنوان همراه فعل شناختن اشتباه است.

به‌دلیل چندخطی‌شدن عبارت اصلی، #خلاصه_نویسی هم اینجا ضرورت یافته است.

#گرته_برداری: #فعل_مجهول_با_وجود_فاعل

#خطای_ویراستار: نتیجهٔ این ویرایش درست است؛ اما در فرایند اجرای آن، خطای روشی وجود دارد. لطفاً در اینجا نظر بدهید.

#درازنویسی: دارای مسئولیت
#حشو: کنترل‌کننده و ناظر
#واژه_بیگانه
#بدیهی_انگاری

#دقت_ورزی_معنایی: نامه نه عهدنامه
#تکرار_که
#عبارت_تک_پاراگرافی

#حشو: باورها و اعتقادات
#خطای_منطقی

#گرته_برداری: این … است که…
#حشو: شیفته و عاشق
#تکرار_که

#کلیشه: نسبت به
#دقت_ورزی_معنایی: برخورداربودن در امور منفی
#درازنویسی: از حس حسادت برخورداربودن به‌جای حسادت کردن

#درازنویسی: مورد … قراردادن
#عبارت_تک_پاراگرافی
#تکرار_که
#تتابع_افعال
#بند_موصولی غیرضرور

لینک کوتاه:

دیدگاه خود را بنویسید:

+ 44 = 52